26.02 - 21.03

BLACK WALL GALLERIA

HUNDRATALS HAV

Utställning med måleri och textilverk vid Black Wall gallery

”Jag är intresserad av plats som en blandning av överlevnadsberättelse och landskapsromantik. När jag gav mig in på landskapsmåleriet var jag nyfiken på hur det skulle ta sig uttryck i mitt konstnärskap. Jag var inspirerad av kartor och tänkte mycket på allt det som inte märks ut på en geografisk karta, alla de personliga minnen man kopplar samman med en plats, det emotionella och andliga. När jag började återkalla platser i minnet märkte jag att de i tanken brutit sig loss från en omgivning som bleknat, för att bli till geografiska formationer färgade av multipla perspektiv och skeenden.”

Sylvia Javén är en finlandssvensk bildkonstnär född 1988, aktiv i Helsingfors och Vasa. Hon har studerat konst vid Novia i Nykarleby och därefter vid Göteborgs universitet och bildkonstpedagogik vid Aalto universitetet. Javén utforskar via geografiska platser idéer kring överlevnad och minne och uttrycket är poetiskt och minimalistiskt. Hon gör verk med video, installation och måleri som har ställts ut i Finland och olika länder i Europa.

SADAT MERET

Näyttely maalaus- ja tekstiilitöillä Black Wall -galleriassa

”Olen kiinnostunut avaruudesta sekoituksena selviytymistarinasta ja maisemaromanssista. Kun menin maisemamaalaukseen, olin utelias siitä, miten se ilmaistaan ​​taiteessani. Olin innoittamana kartoista ja ajattelin paljon kaikesta, mitä ei ole merkitty maantieteellisellä kartalla, kaikista henkilökohtaisista muistoista, jotka yhdistät paikkaan, emotionaalisista ja hengellisistä. Kun aloin muistella muistipaikkoja, huomasin, että mielessäni ne olivat irtautuneet haalistuneesta ympäristöstä tullakseen maantieteellisiksi muodostelmiksi, joita värisivät useat näkökulmat ja tapahtumat.

Sylvia Javén on vuonna 1988 syntynyt suomalais-ruotsalainen kuvataiteilija, joka toimii Helsingissä ja Vaasassa. Hän on opiskellut taidetta Noviassa Nykarlebyssä ja sitten Göteborgin yliopistossa sekä kuvataidepedagogiikkaa Aalto-yliopistossa. Javén tutkii ideoita selviytymisestä ja muistista maantieteellisten sijaintien kautta, ja ilmaisu on runollinen ja minimalistinen. Hän tekee video-, installaatio- ja maalaustöitä, joita on näytteillä Suomessa ja useissa Euroopan maissa.

HUNDREDS OF OCEANS

Exhibition with painting, video and textile works at Black Wall gallery

 

“I am interested in place as both a story of survival as well as the romantic idea of landscapes. When I turned to landscape painting I was curious how to express it in my own creative language. I was inspired by maps and thought a lot about everything that is not marked on a geographical map, all the personal memories you connect with a place, the emotional and spiritual. As I began to recall places in my memory, I noticed that in my mind they had broken away from their environment to become geographical formations colored by multiple perspectives and events. ”

 

Sylvia Javén is a Swedish speaking artist from Finland, born in 1988, active in Helsinki and Vaasa. She has studied art at Novia in Nykarleby and at the University of Gothenburg and art education at Aalto University. Javén explores ideas about survival and memory via geographical locations and her expression is poetic and minimalistic. She makes works with video, installation and painting that have been exhibited in Finland and various countries in Europe.