PILLOW TALK

29.6. - 18.8.2024

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin 28.6. klo 18-20!

***

Taiteilijat:

Arvid van der Rijt & Juliana Irene Smith

Katja Tukiainen & Matti Hagelberg

Jane Hughes & Tapani Hyypiä

Kuraattori: Ria Andrews

***

Pillow Talk kutsuu kolme taiteilijaparia jakamaan taideteoksiaan ja pohtimaan suhteen merkitystä luovassa prosessissaan. Näyttely tutkii näiden taiteilijaparien välisiä yhteisiä tiloja. Nämä tilat voivat ilmetä eri muodoissa - kannustavista teksteistä tai puheluista ja keskusteluista aamupalapöydässä yhteistyökäytäntöihin. Tämä herättää kysymyksen, miten kumppani on läsnä (jos ollenkaan) heidän taiteellisessa työskentelyssään? Ehkä valokuvaajana, kriitikkona, kääntäjänä, näyttelyteknikkona, kuljettajana, henkilökohtaisena muistuttajana... lista jatkuu loputtomiin. Vaikka emme välttämättä näe näitä kaikkia näkökohtia jokaisessa näyttelyn teoksessa, teokset tulevat yhteen omissa yhteistyön ja läheisyyden muodoissaan. Näyttely antaa tilaa tutkia julkisten ja yksityisten, henkilökohtaisten ja jaettujen tilojen välisiä eri vivahteita taiteilijaparien taiteellisessa työskentelyssä.

Näyttelyn konsepti on luotu yhteistyössä taiteilijoiden Katja Tukiaisen ja Jane Hughesin sekä kuraattorin Ria Andrewsin kanssa.

***

Näyttelyä tukee Svenska kulturfonden i Finland.


Varmt välkomna på vernissage den 28.6. från kl. 18-20!

***

Konstnärer:

Arvid van der Rijt & Juliana Irene Smith

Katja Tukiainen & Matti Hagelberg

Jane Hughes & Tapani Hyypiä

Kurator: Ria Andrews

***

Pillow Talk bjuder in tre konstnärspar att dela med sig av sina verk och reflektera över relationens roll i deras kreativa process. Utställningen utforskar de gemensamma utrymmena mellan dessa konstnärspar. Dessa utrymmen kan anta olika former - från stödjande texter eller telefonsamtal och diskussioner vid frukostbordet till samarbetsmetoder. Detta väcker frågan hur ens partner är närvarande (om alls) i deras konstnärliga arbete? Kanske fotografen, kritikern, översättaren, utställningsteknikern, transportören, den personliga påminnaren... listan fortsätter. Även om vi inte nödvändigtvis ser alla dessa aspekter i varje verk i utställningen, kommer verken samman i sina egna former av samarbete och intimitet. Utställningen ger utrymme att utforska de varierande nyanserna mellan offentliga och privata, personliga och gemensamma utrymmen i konstnärsparens konstnärliga arbete.


Konceptet för denna utställning har skapats i samarbete med konstnärerna Katja Tukiainen och Jane Hughes samt kuratorn Ria Andrews.

***

Utställningen stöds av Svenska kulturfonden i Finland.

A warm welcome to the opening of the exhibition on Friday 28.6 from 6-8 pm!

***

Artists: 

Arvid van der Rijt & Juliana Irene Smith 

Katja Tukiainen & Matti Hagelberg 

Jane Hughes & Tapani Hyypiä 

Curator: Ria Andrews 

***


 Pillow talk invites three artist couples to share their artworks while reflecting on the role of their relationship in their creative process. The exhibition explores the shared spaces between these artist couples. These spaces come in different forms - ranging from supportive texts or phone calls and discussions over the breakfast table to collaborative practices. This in turn gives way to question how is one’s partner present(if at all) in their artistic practice? Perhaps the photographer, the critique, the translator, the exhibition technician, the transportation, the personal reminder... the list goes on. 

While we don’t necessarily see each of these aspects in every work in the exhibition, the works come together in their own forms of collaboration and intimacy. The exhibition gives space to explore the varying nuances between public and private, personal and shared spaces in the artistic practices of artist couples. 

The concept of this exhibition has been made in collaboration with artists Katja Tukianen and Jane Hughes, along with the curator, Ria Andrews. 

***

The exhibition is supported by the Swedish Cultural Foundation in Finland.